Magical Mirai 2017 đã công bố website và những hình ảnh đầu tiên. Màu sắc lần này không còn...