Yub, trong tháng 2 vừa rôi tại Sapporo Nhật đã diễn ra sự kiện Miku Snow 2014. Thật tuyệt...